Podmínky použití

ÚVOD


Vstupem na internetové stránky umístěné na následujících adresách v globální síti s názvy domén telsgroup.ru, telsgroup.com.de, telsgroup.com, telsgroup.pl, telsgroup.cz, telsgroup.by, s www a bez, včetně subdomény, jakož i dalších internetových stránek spravovaných TELS-RUS, s.r.o., stejně jako na jakékoliv jiné online nebo mobilní služby, blogy nebo aplikace, které jsou umístěny (poskytovány) některou z těchto společností: TELS Transeuropean Logistic Services Ltd. (Spojené království), včetně zastoupení; T.E.L.S.-BiUay, s.r.o., ART LOGISTIC, s.r.o. (Běloruská republika); TELS-RUS, s.r.o., TELS Logistic, s.r.o., TELS CARGO, s.r.o., TELS Cargo Line, s.r.o. (Ruská federace); TELS UKRAJINA, s.r.o. (Ukrajina); TELS Polska Sp. z.o.o. (Polská republika); TELS CZ spol. s.r.o. (Česká republika), včetně jednajících společně nebo odděleně, budete souhlasit s používáním těchto internetových stránek v souladu s danými pravidly a podmínkami použití, s výjimkou případů, kdy jsou uvedeny jiné podmínky použití na příslušných internetových stránkách, blogu nebo aplikaci.

TELS-RUS, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu, upravu, doplnění nebo zrušení těchto pravidel použití kdykoliv na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění Vás jako návštěvníka internetových zdrojůs s názvy domén telsgroup.ru, telsgroup.com.de, telsgroup.com, telsgroup.pl, telsgroup.cz, telsgroup.by, s www a bez, včetně subdomén.PODMÍNKY A DEFINICE POUŽITÉ V TĚCHTO PRAVIDLECH


„Internetová(-é) stránka(-y)“ – stránky, které se nacházejí v globální síti s názvy domén telsgroup.ru, telsgroup.com.de, telsgroup.com, telsgroup.pl, telsgroup.cz, telsgroup.by, s www a bez, včetně subdomén, stejně jako další stránky spravované skupinou společností TELS-RUS, s.r.o.

„Online služby“ nebo „Internetové zdroje“ – internetové stránky a také mobilní služby, blogy nebo aplikace, formuláře pro průzkum a shromažďování údajů, prostředky pro rozesílání zpráv, reklamy nebo jiné korespondence, které jsou umístěny nebo poskytovány některou z těchto společností: TELS Transeuropean Logistic Services Ltd. (Spojené království), včetně zastoupení; T.E.L.S.-BiUay, s.r.o., ART LOGISTIC, s.r.o. (Běloruská republika); TELS-RUS, s.r.o., TELS Logistic, s.r.o., TELS CARGO, s.r.o., TELS Cargo Line, s.r.o. (Ruská federace); TELS UKRAJINA, s.r.o. (Ukrajina); TELS Polska Sp. z.o.o. (Polská republika); TELS CZ spol. s.r.o. (Česká republika), včetně jednajících společně nebo odděleně.

„Vy“ nebo „Uživatel“ – kterákoliv osoba, která má přístup k internetovým zdrojům v globální síti na adresách:s názvy domén telsgroup.ru, telsgroup.com.de, telsgroup.com, telsgroup.pl, telsgroup.cz, telsgroup.by, s www a bez, včetně subdomén.POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK


Pokaždé, když navštěvujete internetové stránky, nabízíme vám neexkluzivní, nepřenosnou, omezenou licenci pro přístup k internetovým stránkám a jejich obsahu. Přístup je poskytován zdarma pro Vaše osobní cíle nebo pro účely podnikání organizace, kterou zastupujete. TELS-RUS, s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně odejmout licenci podle svého vlastního uvážení, bez upozornění uživatele, uzavřením přístupu k internetovým zdrojům.

Obsah online služeb je připraven pracovníky a partnerskými společnostmi TELS-RUS, s.r.o. a může zahrnovat (ale není na to omezeny) textové informace, obrázky, tabulky, fotografie, grafiku, animovaná média, audio, video a další soubory, které jsou prezentovány v podobě článků, poznámek, názorů, nabídek výrobků a služeb, popisů procesů, formulářů pro průzkum a shromažďování údajů a výpočtů na základě těchto údajů, včetně zasílaných e-mailem nebo pomocí sociálních sítí a nástrojů pro okamžité zasílání zpráv (messengerů).

Veškeré informace uvedené na internetových stránkách jsou pouze informativní. S výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách použití souhlasíte nekopírovat, neupravovat informace umístěné v internetových zdrojích, stejně jako nevytvářet z nich druhotné práce a díla, nevysílat, nepřenášet do vysílání a / nebo pomocí kabelu, nevyplňovat a nepoužívat tyto informace žádným jiným způsobem.

Zároveň Vy jako uživatel internetových zdrojů máte právo citovat obsah internetových stránek, s uvedením zdroje dat a s dodržováním jiných autorských práv TELS-RUS, s.r.o., poskytovat odkazy na internetové zdroje třetím stranám, včetně široké veřejnosti ve formě a kontextu, které nepoškozují obchodní pověst TELS-RUS, s.r.o. a našich partnerů nebo čest a důstojnost našich zaměstnanců.DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A NELEGÁLNÍ POUŽITÍ


Obsah internetových stránek je majetkem TELS-RUS, s.r.o. nebo osob, které tyto informace poskytly. Veškeré informace obsažené v našich internetových zdrojích jsou chráněny autorským právem a právy souvisejícími. Všechny názvy, obchodní značky a servisní značky, stejně jako ostatní produkty a loga na internetových stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků a jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Jakákoliv obchodní značka nebo servisní značka může být registrována u společnosti TELS-RUS, s.r.o. nebo u třetích stran. Při absenci písemných pokynů, které uvádí opak, obsah jakýchkoliv internetových stránek nelze považovat za poskytnutí licence nebo jiné právo na užívání takových obchodních značek, servisních značek, názvů nebo log.

Zneužití informací obsažených na internetových zdrojích, stejně jako umístěných na nich obchodních značek, servisních značek, názvů nebo log je přísně zakázáno.

Pokud se domníváte, že informace obsažené v prostředcích na internetu porušují Vaše práva a oprávněné zájmy, musíte kontaktovat příslušnou službu podpory takové internetové stránky. Ve své žádosti pro nejrychlejší a úplnější posouzení musíte uvést:

- Informace identifikující část obsahu stránek, který podle Vašeho názoru může porušovat Vaše práva a oprávněné zájmy (s odkazem na zdroj);

- Informace o objektu duševního vlastnictví, jehož práva jsou dle Vašeho názoru porušována;

- Vaše úplné jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo jiné aktuální kontaktní a identifikační informace;

- Vaše potvrzení o tom, že umístění materiálu, který podle Vašeho názoru porušuje Vaše práva, nebylo vyřešeno Vámi nebo Vaším oprávněným zástupcem;

- Vaše potvrzení, že informace poskytnuté společnosti TELS-RUS, s.r.o. jsou pravdivé;

- Potvrzení pravomoci, pokud jednáte jménem jiné osoby, jejíž práva a oprávněné zájmy jsou dle Vašeho názoru porušeny.ZÁKAZ POUŽITÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ


Pokaždé, když navštěvujete internetové stránky, souhlasíte s tím:

- nepoužívat žádné softwarové a hardwarové nástroje, utility, algoritmy, procesy, mechanismy, metodiky a manuální procesy, které mají za účel a k tomu funkční možnost získat přístup, shromáždit, kopírovat nebo sledovat jakoukoliv část internetových stránek nebo informací, které jsou na nich umístěné, bez písemného souhlasu TELS-RUS, s.r.o.;

- nezískávat nebo se nepokoušet získat přístup k informacím nebo materiálům obsaženým na internetových stránkách, které ještě nebyly publikovány s patřičným povolením TELS-RUS, s.r.o. nebo byly úmyslně skryty před veřejností TELS-RUS, s.r.o. nebo našimi pověřenými osobami;

- nezneužívat situace, kdy došlo k nějakým chybám nebo selháním v provozu  internetových stránek kvůli technickým problémům nebo chybám ze strany našich zaměstnanců či partnerů;

- nezískávat a ani se nepokoušet získat přístup k uzavřeným sekcím internetových stránek poskytováním si dalších práv v důsledku prolomení hesel nebo hackování účtů osob oprávněných TELS-RUS, s.r.o. k přístupu k těmto sekcím;

- nezasahovat a nepokoušet se zasahovat za jakýchkoli záminek do běžného provozu serverů, na kterých jsou umístěny internetové zdroje;

- nečinit žádné kroky nebo pokusy o operace, které by mohly vést k neopodstatněnému zvýšení zátěže na internetové stránky nebo jejich infrastrukturu.ODMÍTNUTÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ, ZÁRUK A ODPOVĚDNOST TELS-RUS, S.R.O.


Výhradně Vy jste odpovědni za činnosti související s internetovými zdroji, které jste Vy nebo jiné osoby používali s Vaším zařízením nebo účty v jakýchkoli službách. Pokud nejste spokojeni s obsahem nebo technickými možnostmi internetových zdrojů, a to buď zcela nebo zčásti nesouhlasíte s těmito podmínkami použití a dalšími pravidly, kterými se řídí provoz internetových zdrojů, jediným řešením v této situaci, a to pouze dle Vašeho výběru je vzdát se používání internetových zdrojů.

Ani TELS-RUS, s.r.o., ani naše partnerské společnosti či jiné pověřené a jednající v našem zájmu osoby nemohou zaručit správnost, úplnost, aktuálnost a dostupnost jakýchkoliv informací poskytnutých prostřednictvím internetových zdrojů.

Ani TELS-RUS, s.r.o., ani naše partnerské společnosti nebo jiné pověřené osoby, stejně jako naše (jejich) vedení, úřední osoby, akcionáři, zakladatelé, zaměstnanci nebo jiné najaté osoby nenesou žádnou odpovědnost za případné chyby, opomenutí, nepozornost nebo výsledek použití těchto informací.

TELS-RUS, s.r.o., naše partnerské společnosti nebo jiné pověřené osoby vyjadřují jasné a kategorické odmítnutí plnění jakékoliv záruky vůči informacím poskytovaným prostřednictvím internetových zdrojů. Za žádných okolností společnost TELS-RUS, s.r.o., naše partnerské společnosti nebo jiné pověřené osoby, stejně jako naše (jejich) vedení, úřední osoby, akcionáři, zakladatelé, zaměstnanci nebo jiné najaté osoby nenesou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, podstatné nebo zanedbatelné škody, ztrátu hodnoty jakýchkoliv aktiv, ušlý zisk, pokuty nebo jiné sankce vzniklé v důsledku použití informací obsažených v internetových zdrojích.

Informace dostupné v internetových zdrojích mohou obsahovat nepřesnosti, chyby, překlepy a mohou také ztratit aktuálnost; existují období, kdy mohou být internetové zdroje zcela nebo částečně nedostupné. Navíc společnost TELS-RUS, s.r.o. může modifikovat nebo jinak upravovat, popisovat, doplňovat, komentovat informace a materiály obsažené v našich internetových zdrojích. Přebíráte na sebe všechna rizika vyplývající z používání informací obsažených v internetových zdrojích.