Vize stavu trhu dopravně logistických služeb v r. 2017.

Společný rozhovor RBK a expertů skupiny společností TELS:

·         Olga Novik, ředitelka expedice skupiny TELS

·         Andrej Abragimovič, ředitel dopravního obchodu TELS CARGO

·         Jelena Sazončik, zástupkyně ředitele marketingu

Roky 2015 – 2016 byly těžké pro mnohé společnosti, jak ze sféry retailu, tak průmyslu. Pokles spotřebitelské poptávky a nárůst výdajů kvůli devalvaci rublu podstatně zkomplikovaly pravidla hry na trhu. Jak byste mohla charakterizovat tyto roky? Jakých výsledků dosáhla společnost navzdory a možná i díky vzniklé hospodářské konjunktuře?

Olga Novik, ředitelka expedice skupiny TELS: „Krizové období let 2015 – 16 donutilo nás všechny pracovat s o to větším vypětím – trh mezinárodní logistiky se rapidně zkracoval, nicméně ve výsledku skupina TELS vychází z krize s jasnou výhrou: větší zákazníci podstatně rozšířili rozsah nákupu u nás dopravně logistických služeb. Naši analytikové ještě začátkem roku 2015 správně odhadli rizika a my jsme udělali důraz na rozvoj spolupráce s nadnárodními a velkými ruskými klienty, snažili jsme se, abychom se pro ně stali atraktivnějším partnerem. V nejtěžším roce 2015, kdy se trh autodopravní logistiky v oblasti dovozu z EU do Ruska zkrátil o 32% (v fyzickém vyjádření), rozsah našich služeb v této oblasti poklesl pouze o několik málo procent, a v roce 2016 množství našich dopravních objednávek vzrostlo o 15%. Vycházíme z krize s citelně větším podílem ve svém segmentu trhu logistických služeb.“

Protisankce přijaté v srpnu roku 2014 významně upravily činnost společností, které provádějí dodávky z EU, USA a jiných zemí vystavených embargu. Po čase jak hodnotíte následky podobných opatření? Jak silně se změnila geografie nákladní přepravy? Jaké destinace jsou z Vaší zkušenosti teď žádanější? Jak hodnotíte pravděpodobnost a následky zrušení protisankcí?

Olga Novik: „Zavedení potravinářského embarga vůči evropským zemím se skutečně stalo šókem pro ruský trh mezinárodní logistiky: za období 12 měsíců po zavedení protisankcí ve srovnání s 12 měsíci předcházejícími embargu se nákladní objem importního směru EU – Rusko v automobilové dopravě zkrátil o 5,76 mln tun nákladů (-34%). Avšak pro skupinu TELS se protisankce nestaly citelnou ránou: nedováželi jsme z Evropy ve velkém rozsahu produkci, na níž později byly uvaleny sankce. Zato jsme brzy pocítili nárůst objednávek na přepravu ovoce z Afriky a Blízkého Východu. A doporučovali jsme svým klientům, aby budovali pevné vztahy s dodavateli ze zemí, které nejsou na sankčním seznamu: zrušení sankcí a protisankcí se v dohledné budoucnosti neočekávalo – na světové aréně se odehrálo příliš hodně událostí s neodvratnými následky.“

Dost velký ohlas získaly mnohé legislativní návrhy upravující činnost dopravně logistických operátorů. Jsou to „Plato“, „balík Jarovové“ nebo systém regulující práci a odpočinek řidičů... Jak celkově hodnotíte iniciativy regulátoru? Jaké následky – kladné i záporné – očekáváte a už jste pocítili kvůli přijetí podobné legislativy?

Andrej Abragimovič, ředitel dopravního obchodu TELS CARGO: „Nejstrašnější z toho, co jsme očekávali, je zákon o povinném získávání zahraničními profesionálními řidiči ruských řidičských průkazů: u nás je zaměstnáno hodně řidičů občanů Běloruska. Avšak tato otázka se pro nás šťastně vyřešila: běloruským řidičům bylo dovoleno jezdit po Rusku se svými řidičskými průkazy. Ostatní legislativní akty se v naší činnosti příliš neprojevily. Jako mezinárodní přepravce jsme i před zavedením v Rusku regulačního systému práce a odpočinku řidičů dodržovali tyto požadavky. Tuto novinku nemůžeme než vítat, protože by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Rusku. Požadavky „balíku Jarovové“ rovněž nebyly pro nás něčím zásadně novým. A co do zvýšení ceny jízdy v systému „Plato“, to zase je přítěží pro výsledného spotřebitele přepravovaných produktů.“

Jak hodnotíte úroveň konkurence na ruském trhu dopravně logistických služeb? Máme očekávat sloučení a splynutí, bankroty apod. nebo zatím ještě jsou možnosti pro extensivní růst? Jaké segmenty dopravně logistických služeb (DLS) vykazují nejvyšší či naopak nejnižší tempo růstu?

Jelena Sazončik, zástupkyně ředitelky marketingu: „Trh DLS byl vždy trhem vysoké konkurence. Přitom ruský trh je rozvojový a na této etapě postkrizového růstu se vyvíjí mnohem rychleji než globální. Společný trh eurasijského prostranství nemůže nevyvolávat zájem ze strany velkých nadnárodních logistických společností, přestože v posledních několika letech nevyvíjely aktivity k jeho získání. Nehledě na politickou krizi mezi Ruskem a Evropskou unií, zájem ze strany velkého dopravního byznysu o investování v Rusku neslábne. Jednou z cest získávání lokálních trhů je odkup pracujících na nich společností. Je možné, že nás skutečně očekává vlna fúzí, když nadnárodní giganti logistického trhu začnou svůj postup v Rusku.

Trh Ruské federace má velký potenciál pro konsolidaci logistického odvětví: dnes zde na velké hráče připadá cca 20% trhu, zatímco třeba v Německu 10 největších logistických operátorů obsadili 70% trhu. V té či jiné míře také půjdeme touto cestou. I když na pozadí zrychleného vývoje evropského a světového logistického trhu, podle Indexu efektivity logistiky Světové banky, se efektivita logistiky Euroasijského ekonomického svazu zatím snižuje – musí tu být rozvíjena moderní infrastruktura a informační technologie v logistice.“

Olga Novik: „Na pozadí celkového růstu logistického trhu se dá vypíchnout dobrý vývoj segmentu kontejnerové přepravy po železnici. Například, jen producenti a dovozci automobilových součástek zvětšili v 1. pololetí roku 2017 přepravu svých nákladů po síti Ruské železnice o 63,6%. Trvalé zvýšení počtu linek a propustnosti urychlených kontejnerových vlaků (UKV) se stává konkurenčním faktorem vůči automobilové přepravě – dodání nákladů do/z přístavů je stále častěji uskutečňováno pomocí UKV.“

Jaké změny se mohou odehrát v letech 2017 2018? Jaké faktory a jak – kladně či záporně – ovlivní vývoj odvětví v tomto období?

Jelena Sazončik: „V roce 2017 vykázal ruský logistický trh značný růst, tato tendence potrvá i v příštím roce, i když dynamika bude nejspíše klidnější. Když se budeme orientovat na zákonitosti, které se dají vystopovat z 10-letého grafu kolísání objemu přepravovaných nákladů, pak rozsah importní přepravy z EU do Ruské federace v automobilové dopravě může teprve roku 2020 dosáhnout úrovně roku 2013. Prognózy MMF podporují spíše právě takováto očekávání: nárůst importních nákladů do Ruské federace je předpovídán v roce 2017 o 6,9% a v roce 2018 o 3,1%, a k roku 2022 bude tedy kompenzováno prudké snížení dovozu roku 2015.

Ve výsledku značného snížení vývozu z Evropy do Ruska v letech 2014 – 2016 se domácí logistický trh EU silně zvětšil, což vedlo k následujícímu efektu: při dostatečném počtu dopravních prostředků se pociťuje nedostatek kvalifikovaných řidičů (situace je velice charakteristická pro Polsko, které se snaží vyřešit problém prostřednictvím pracovní migrace řidičů z Běloruska). Na ruském trhu také začal boj o kvalifikované kádry – sazby dopravného na vnitrostátních trasách v Rusku se přibližují k úrovni těch mezinárodních.“

Olga Novik: „V období od začátku roku 2017 do měsíce května vzrostly v eurech sazby dopravného na mezinárodních trasách o 25 – 30%. V létě se sazby stabilizovaly, další růst pokračuje malými krůčky. Ale je pravda, že ruští zákazníci DLS toto zvýšení cen příliš nepocítili díky posílení rublu vůči euru.

Růst sazeb společně s větší poptávkou jak po mezinárodní, tak vnitrostátní přepravě přivedly mnohé dopravní společnosti k pevné kladné rentabilitě, což oživilo procesy obnovy vozového parku dopravců: podle údajů Autostatu, v 1. pololetí roku 2017 bylo v Rusku zakoupeno o 44,5% více nových nákladních automobilů, než ve stejném období předešlého roku. Je to dobré znamení, ale efekt z tohoto procesu nepocítíme hned. Za roky krize se tempo obnovy vozového parku ruských dopravců zkrátilo více než dvojnásobně: když v letech 2012 – 13 cca 50% vozidel byly staré do 3 let, pak dnes je takových nanejvýš 20%. A zatím se udržuje dynamika zkracování parku zaměstnaného v mezinárodní přepravě. Je možné, že by obnovení potenciálu ruských přepravců a růst jejich konkurenceschopnosti probíhaly rychleji, kdyby finanční zátěž v podobě vysokých nákladů na získávání kreditních zdrojů a různých dodatečných výdajů (náklady na likvidaci odpadu, poplatky) byla menší. Evropské a dokonce kazašské dopravní společnosti jsou v mnohem výhodnějších podmínkách.“

Andrej Abragimovič: „Máme vážné obavy, že politika ochrany zájmů národních dopravních společností bude pokračovat a ve výsledku začátkem roku 2018 možná zase narazíme na problém s polskými dvojstrannými povoleními. V posledních dvou případech, kdy končilo období platnosti rusko-polských dohod, začátkem let 2012 a 2016, ruští přepravci museli objíždět území Polska, používat trajekty, při tom ztrácet zákazníky kvůli snížení své konkurenceschopnosti, zatímco dopravní resorty obou zemí těžko jednaly o nových kvótách výměny povolení. A už se zase blíží okamžik, na který ruští přepravci čekají s neklidem a v svých plánech počítají s riziky vzniku podobné situace.“

Pociťujete tendence ke zlepšení situace na trhu? Jaké jsou Vaše výsledky 1. pololetí roku 2017? A jaké výsledky očekáváte od celého roku 2017 v kontextu Vaší společnosti a Vašeho segmentu trhu DLS?

Jelena Sazončik: „Dobře pociťujeme růst trhu logistických služeb téměř ve všech segmentech. Podle statistik Eurostatu se v 1. pololetí tohoto roku dovoz z EU do Ruské federace automobilovou dopravou zvýšil o 19,6% ve srovnání se stejným obdobím roku 2016. Vývoz, pokud z něj vyjměme uhlovodíky, také roste. Kontejnerová multimodální nákladová přeprava rovněž zaznamenala značný růst: přístavy v Rusku prošlo v 1. pololetí o 15,3% kontejnerů více, než za stejné období loňského roku. Tempo růstu trhu převyšuje prognozované o 14%. Objemy našich služeb rostou společně s trhem: zachováváme svůj podíl na trhu, který jsme dokázali zvětšit v období let 2015 – 16.“

Prozraďte prosím Vaše plány na roky 2017 2018. Máte záměr rozšířit geografii přepravy, síť poboček, zavést chytrá logistická řešení, obnovit vozový park nebo zakoupit / pronajmout si nové skladní prostory?

Andrej Abragimovič: „Letos pozorujeme rozšíření geografie mezinárodní nákladní přepravy do Ruské federace. Když dříve téměř všechny náklady z Evropy směřovaly do Centrálních nebo Severozápadních regionů (Moskva, Sankt-Petěrburg), pak dnes roste poptávka po automobilové přepravě do vzdálených regionů Ruska. Přičemž natolik vzdálených, že dříve jsme to nemohli ani připustit: nedávno jsme dodali náklad z Evropy do Komsomolsku na Amuru.

V roce 2017 se chystáme koupit pro svůj vozový park 70 nových vozidel (k srpnu už bylo 50 z nich zprovozněno). Část kamionů je v soupravě s návěsy MEGA. Tyto návěsy mají zvýšený objem uzavřených nákladních prostor, přitom mohou být konstruktivně rozebrány v podstatě až do podlahy pro přepravu nadměrných nákladů: účinná optimizace vozového parku znamená více možností pro přepravu různých druhů nákladu, větší efekt v provozu, absenci prostojů, jak se to stává s úzce specializovanými druhy vozového parku při absenci odpovídajícího zboží.“

Na jaké KPI se orientujete? Investujete do školení Vašich pracovníků pro zvýšení efektivity společnosti? Jaké technické inovace, které sami rozpracováváte nebo kupujete, napomáhají zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu? Mám na mysli inovace ve sféře skladovacích služeb, sledování polohy a stavu nákladních automobilů a přepravovaných nákladů a také urychlení dodání.

Jelena Sazončik: „V segmentu smluvní logistiky (především se to týká práce s velkými zákazníky) se zvyšují požadavky na integrovaná logistická řešení a důkladné dodržování ukazatelů KPI (přičemž jedni zákazníci mohou takových ukazatelů mít 5, jiní 15). Pro úspěšnou spolupráci se musíme přizpůsobit požadavkům každého klienta – v tomto směru vyvíjíme svá obchodní opatření a vnitřní informační systém: momentálně probíhají ve společnosti 4 automatizační projekty.

Naše praxe z práce s velkými zákazníky ukazuje, že mnohé populární dnes nápady na rozvoj onlinových servisů pro automatizaci logistických procesů, údajně umožňující se obejít bez zprostředkovatelů, zřejmě odporují skutečným očekáváním zákazníků DLS. Za prvé, pozorujeme výraznou tendenci předání logistiky na outsourcing, navíc s takovým očekáváním, aby účast zákazníka na celém procesu byla minimální: podle principu „zasahuji, když přichází signál o porušení KPI, jinak se zbytečně vyrušovat nechci.“ Za druhé, zákazníci mají stále větší nároky na flexibilitu logistických dodavatelů a jejich schopnost stále hledat výhodná logistická řešení v měnících se podmínkách. Vyvstává tedy otázka: jaký univerzální systém může uspokojit individuální požadavky zákazníka, bezpečně se integrovat s jeho informačním systémem, dodržovat KPI různých klientů, vytvářet kontrolní body atd.?“

Olga Novik: „Za poslední rok byla vytvořena celá řada nových individuálních logistických řešení pro naše stávající klienty z odvětví potravinářského průmyslu, vyroby krmiv, farmaceutiky. Hledání nových schémat podnítily těžké podmínky sběru zboží a nedostatek přímé dopravy v potřebném směru. Ve výsledku jsme našli řešení, která: а) odstraňují rizika absence dopravy fakticky v jakékoli situaci a v jakémkoli směru; b) až dvakrát zrychlují dodání. Nápad spočívá v tom, že pokud není doprava v potřebném směru, používáme „mezidopravu“ a spojujeme několik článků přepravy v tom místě, kde máme dopravu do cílové destinace. Díky propracované infrastruktuře Departmentu sběrného zboží (konsolidační sklady v Evropě a pool vnitroevropských přepravců), takové schéma funguje rychle a dobře. Když potřebujeme zrychlené dodání, pak se zapojuje schéma „Zrychlený kamion“: v bodu, kde jedoucí řidič musí zastavit kvůli dodržování odpočinkového režimu, na něj už čeká další řidič, jenž nasedá do vozidla a pokračuje v jízdě.

Flexibilita vůči individuálním požadavkům zákazníka, odhodlanost hledat nová řešení a spolehlivost dodavatelů v realizaci nových schémat jsou dnes ceněny snad ještě více, než technologické vymoženosti.“

Důležitá je také otázka zajištění bezpečnosti v dopravě. Jaká opatření podnikáte k ochraně řidičů a k zachovalosti převáženého zboží?

Andrej Abragimovič: „Naše opatření pro zajištění zachovalosti nákladů byla vždy na vysoké úrovni. Celý vozový park byl ještě v roce 2009 opatřen systémem satelitního sledování. Pro zajištění neporušenosti nákladu v návěsu používáme 14 až 16 stahovacích popruhů (standard je 12), 40 protiskluzových podložek, 16 ochranných rohů pro neporušenost upínacího pásu a lemu nákladu, 2 rozpěrné tyče pro blokování nákladu. Samotné návěsy mají zvýšené standardy pevnosti bočnic. Spolehlivost přepravy na úrovni „lidského faktoru“ je zajišťována díky pravidelnému školení personálu (cca 40 hodin ročně) a kontrole (5 KPI efektivity řidičů, 12 procedur systému vnitřního auditu). Řidiči jsou zabezpečeni dodatečnou výbavou a prostředky individuální ochrany: přilba, ochranná bunda, ochranné brýle, kožené boty s ostrými špičkami.“

Olga Novik: „Už v roce 2016 skupina TELS zvýšila limit pojištění odpovědnosti expeditora před zákazníky: vzrostl objem přepravy drahých nákladů a bylo rozhodnuto o více než 3-násobném zvýšení úrovně pojištění – ze 750 tisíc na 2,5 mln euro. V souvislosti se zhoršením bezpečnostní situace na silnicích (nejen v Rusku, nýbrž v celé Evropě) byly zpřísněny procedury výběru a kontroly dodavatelů.“

Letecká přeprava zboží ve vrcholné sezóně: letíme, kdy jiní nemohou

Letecká doprava je fakticky nenahraditelná v těch odvětvích obchodu, v nichž je zapotřebí pravidelné operativní dodání zboží ze vzdálených regionů světa. Ale její hlavní převaha, tedy rychlost přepravy, se může ztratit ve vrcholné sezóně.

V podzimně zimním období se vytváří nedostatek přepravních možností. V letecké dopravě v potřebném okamžiku může dojít k nedostatku požadovaného množství volných míst, a nedá se ho pak koupit za žádné peníze (při tom že dopravné se i tak značně zvyšuje, někdy i několikanásobně).

Jurij Šidlovskij, vedoucí departmentu letecké přepravy:

Období vrcholné sezóny na trhu letecké přepravy z asijského regionu začíná zpravidla v září. Před dlouhými svátky v Číně se všichni snaží vyvézt své zboží, rapidně se zvyšuje poptávka po letecké přepravě a vzniká nedostatek nákladních míst v letadlech. Tarify taky střemhlav letí nahoru.

Vyřešit tento problém se dá, pokud máte dlouhé a důvěrné vztahy s leteckými společnostmi, což dovoluje dopředu rezervovat u leteckých společností nákladní místa na jakékoli období.

Aby se vaše zboží dodávalo v každé době, my jsme se dohodli

Stálí zákazníci skupiny TELS jsou vždy zajištěni nákladními místy do každé destinace letecké přepravy. Naše společnost vychází z předpokládaných potřeb našich klientů a rezervuje nákladní místa na leteckých trasách dlouho před vrcholnou sezónou.

Společnost TELS spolupracuje s takovými giganty letecké přepravy jako British Airways, Air France, DHL Global Forwarding, Korean Air, Lufthansa, Hong Kong Airlines, Turkish Airlines, KLM, China Airlines, Air Baltic, Emirates Airline, Finnair, Belavia, Air Bridge, Air China, Czech Airlines, LOT Polish Airlines, Aeroflot.

S těmito a jinými leteckými přepravci má TELS partnerské dohody, díky nimž se vytváří něco na způsob „nákladního nárazníku“, který dovoluje ochránit naše klienty před nepředvídatelnými situacemi s absencí nákladních míst.

Anna Važnik, vedoucí oddělení prodeje

Na trhu nákladní letecké přepravy je velice málo společností, které jsou připravené zaručit svým klientům stálou přítomnost míst v letadlech a nabízejí fixaci sazeb dopravného na dlouhé období. Skupina společností TELS patří k tomuto nepočetnému okruhu spolehlivých logistických partnerů.

Výhody Klienta skupiny společností TELS

Zaručený objem nákladních prostor a fixované sazby dopravného dávají našim Klientům značné konkurenční přednosti na trhu díky:

1) nepřetržitému procesu dodání zboží v každé sezóně;

2) možnosti urgentního dodání dodatečných sérií zboží;

3) dodržování smluvních závazků před partnery a zákazníky, minimizaci rizik nedodání zboží a s tím spojených ztrat;

4) přesnému plánování a optimizaci logistického rozpočtu.

Vždy máme radost, když můžeme našim Klientům nabídnout optimální variantu řešení jejich úkolů!