TELS GLOBAL: Počítáme emise znečišťujících látek vypouštěných do životního prostředí a snižujeme je

Znečištění ovzduší je jednou z nejvýznamnějších ekologických hrozeb. Ke snížení vlivu hlavních zdrojů znečišťování atmosféry je možné přispět použitím ekologicky šetrných druhů dopravy a zvýšením energetické účinnosti podniků.

Doprava je zdrojem přibližně 16 % celosvětového objemu emisí oxidu uhličitého (СО2), z nichž 12 % vypouští automobilová doprava. Ve velkých mestech činí podíl automobilových exhalací na znečišťování atmosféry až 85 %.

Snížování emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší v důsledku činnosti podniku je jedním z klíčových úkolů společensky odpovědného byznysu. Systematický přístup k ochraně ekologie planety je již delší dobu standardem pro lídry trhu.

Zákazníci společnosti TELS GLOBAL si mohou být jisti, že přeprava jejich nákladů se realizuje nejen při dodržování všech právních předpisů týkajících se emisí znečišťujících látek - naše požadavky na snížení emisí CO2 jsou mnohem přísnější.

V informačním systému společnosti se vede automatizovaný výpočet a registrace údajů o emisích CO2 v procesu přepravy nákladů. Tento system při vyřízení objednávky přepravy vypočítá budoucí množství škodlivin na základě následujících kriterií:

  • úroveň ekologického standardu vozidla;
  • hmotnost nákladu;
  • trasa přepravy.

Výpočet se provádí nejen pro FTL přepravy, ale také pro formát LTL (sběrné náklady) – objem škodlivin na jeden kilogram nákladu.

Na vyžádání tyto údaje mohou být poskytnuty objednáteli přepravy a použity k dosážení společných cílů pro snížení exhalací.

Udržitelný rozvoj TELS GLOBAL podle principů ESG

[E - Environmental] Prosazujeme firemní politiku zaměřenou na ochranu životního prostředí. Její cíle odpovídají globálním úkolům pro zachování environmentální bezpečnosti a pro racionální využívání přírodních zdrojů. TELS GLOBAL se snaží snížit svůj dopad na životní prostředí a usiluje o zvýšení efektivity využívání zdrojů.

Naše úsilí o zachování ekologické bilance planety zahrnují:

  • Udržování systému environmentálního managementu společnosti v souladu s ISO 14001.
  • Minimalizace spotřeby přírodních zdrojů.
  • Zajištění bezpečné likvidace odpadů.
  • Výběr partnerů, kteří přísně dodrzují ekologické standardy.