Tři možnosti organizace označování zboží při dovozu do Ruska

V Rusku nyní probíhají experimenty s registrací zboží v systému „Chestny ZNAK“ s označením kódy DataMatrix. Od 1. července 2020 je povinné označování všech léčivých přípravků, obuvi a cigaret. Od 1. října 2020 toto pravidlo vstoupí v platnost pro parfémy a toaletní potřeby a fotografické zboží, od 1. listopadu – pro pneumatiky a gumy, od 1. ledna – pro zboží lehkého průmyslu. Probíhají také experimenty s označováním balené vody a mléčných výrobků.

Ivan Samusev, TELSIvan Samusev, obchodní ředitel společnosti TELS, hovoří o tom, jaké alternativy mají dovozci pro organizaci dovozu zboží do Ruska s přihlédnutím k novým požadavkům.

Procesy registrace a získávání kódů v systému „Chestny ZNAK“ jsou pro účastníka obratu poměrně jednoduché – jedná se pouze o operace v informačním systému. Nejdůležitější a pracovně nejnáročnější fází je fyzické nanesení kódů na produkt. Zde je důležité udělat vše správně, protože jakákoli chyba povede k negativním důsledkům a možným ztrátám pro podnikání.

V širokém smyslu dovozce má tři možnosti, jak zajistit dovoz označených výrobků.

PRVNÍ MOŽNOST: dovážet produkty označené výrobcem

V tomto případě musí dovážející společnost „přemluvit“ svého dodavatele, aby před odesláním zorganizoval označování zboží ve svých skladech (odesílatel bude potřebovat další finanční, lidské a jiné zdroje).

Rizika tohoto systému jsou následující:

 • Výrobce může odmítnout provádět označování, pokud je pro něj podíl vývozu do Ruské federace zanedbatelný nebo má nízkou marži.
 • Odpovědnost za chyby výrobce při označování nebo vytváření zásilek zboží zůstává na dovozci, a to i v případě, že výrobce souhlasí se zajištěním použití označování ve své výrobě.

Jaké jsou následky chyby při označování pro dovozce? Představme si, že zboží dorazilo do dočasného skladu a během celního odbavení byla zjištěna chyba. Federální celní služba nemůže takový náklad propustit do volného oběhu, navíc ve většině případů není možné, aby dovozce zorganizoval odstranění chyby v celním skladu, nebo to je alespoň velmi obtížné. Dovozce také nemůže zboží vrátit zpět, dokud není ukončeno řízení v případě správního deliktu, které podle zákona může trvat až 2 měsíce.

Ale i poté: co dělat s nákladem dále? Vracet dodavateli? Uspořádat přeoznačování na vlastní pěst? Kam vézt náklad na zpracování? Vzniká mnoho otázek, na které neexistují jasné odpovědi, neexistují žádné algoritmy pro řešení takových problémů.

DRUHÁ MOŽNOST: dovozce sám organizuje aplikaci kódů v celním skladu před podáním celního prohlášení.

To není možné ve všech celních skladech. Pro kvalitní řešení tohoto problému by měl sklad mít toto:

 • Samostatná místnost s vybavenými pracovišti. Mnoho skupin zboží s malými rozměry má vysokou cenu, proto, aby byla zajištěna jejich bezpečnost, měly by být označovací práce prováděny v izolované místnosti s organizovaným systémem kontroly přístupu, kamerovým sledováním atd.
 • Nastavená IT infrastruktura (tiskárny, skenery, software).
 • Tým vyškolených pracovníků.
 • Možnost upravit velikost pracovního týmu v závislosti na objemu zásilky a požadavcích na termínu označování.

Jaká omezení označujeme v celních skladech:

 • Nedostatečný počet vhodných skladovacích prostorů.
 • Omezené možnosti pro organizování prací (pokud jde o vybavení pracovišť, školení pracovníků, schopnost regulovat kapacitu pracovních týmů atd.).
 • Problémy s propuštěním zboží do volného oběhu, pokud se zjistí nesrovnalosti.

Pokud dovozce (vlastník nákladu) bude uvažovat o této možnosti pro organizaci označování, musí být připraven na následující:

1. Údržba nebo organizace celního skladu vlastní silou vyžaduje finanční a časové náklady.

2. Stávající skladové prostory celních skladů vyžadují rozšíření a modernizaci, což je často komplikováno stávající infrastrukturou na zajištění bezpečnosti a kontrolu přístupu.

3. Zvýšení nákladů na výrobky v případě dlouhodobého skladování v celním skladu kvůli vzniklým nesrovnalostem (nesprávné zařazení, chyby v průvodních dokladech).

TŘETÍ MOŽNOST: použití kódů „Czestny ZNAK“ logistickým dodavatelem ve skladu mimo Ruskou federaci

Podle předběžných odhadů je to nejvhodnější varianta pro dovozce, která umožňuje rychlou reakci na změny bez významných výdajů nebo ztráty času.

Logistický dodavatel má extrémně velký zájem o kvalitní provedení tohoto úkolu, protože v případě chyby také utrpí. Při označování definitivně zkontroluje shodu deklarovaného a skutečného seznamu komodit, a pokud bude nalezena chyba, může spolu s majitelem nákladu opravit přepravní doklady nebo změnit velikost zásilky zboží. To znamená, že náklad dorazí na celní úřad se správnými doklady, které plně odpovídají nákladu, a s přesným kvalitním označením.

Zde jsou některá důležitá kritéria, která mohou být použita jako určitý druh „kontrolního seznamu“ při výběru logistického dodavatele:

 • Má skutečné zkušenosti s označováním kódy DataMatrix.
 • Sklad operátora splňuje podmínky pro skladování zboží.
 • Existují alternativní schémata dodávek se sklady pro označování.
 • Je schopen poskytnout požadované objemy označení v nutném časovém rámci.
 • Je schopen společného plánování.

Dodavatel musí mít k dispozici dostatečné zásoby pracovníků a technických zdrojů, aby ve lhůtě dohodnuté se zákazníkem zrychlil proces označování s minimálními dodatečnými náklady.

Například: pracovní tým složený ze 2 pracovišť po 3 osobách označuje jeden kamion obuvi za jeden den. Plánujeme-li předem se zákazníkem objem dodávek a termíny, můžeme upravit počet zapojených zaměstnanců, abychom urychlili zpracování zásilek. Je zřejmé, že čím větší je velikost zásilky a čím pravidelnější je dodávka zboží, tím více existuje příležitostí k optimalizaci procesu a snížení nákladů na označování.