Přehled situace na trhu v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině, v Kazachstánu v lednu až červnu 2017

V lednu až červnu roku 2017 se objem trhu nákladní přepravy pro Bělorusko, Ukrajinu a Kazachstán zvýšil ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Objem dovozu do Ruska také vzrostl, ale vývoz vykazoval negativní trend – kvůli snížení vývozu surovinových skupin zboží.

Trh Vývoz 6 měsíců 2016, tun Vývoz 6 měsíců 2017, tun Dynamika vývozu, % Dynamika vývozu, tun Dovoz 6 měsíců 2016, tun Dovoz 6 měsíců 2017, tun Dynamika dovozu, % Dynamika dovozu, tun
Bělorusko 1627572 1854549 13.95% 226977 1432433 1534916 7.15% 102 483
Kazachstán 74393 87141 17.14% 12748 272052 314924 15.76% 42872
Ruská federace 5306095 5106844 -3.76% -199 251 4512471 5371331 19.03% 858860
Ukrajina 2525541 2757379 9.18% 231838 2249722 2755170 22.47% 505448
9533601 9805913 2.86% 272312 8466678 9976341 17.83% 1509663

Hlavní trendy

Podle údajů Eurostat za leden až červen 2017 objem dovozu ve fyzických jednotkách ze zemí EU činil 9 976 341 tunu, což představuje nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 o 17,8 %. Objem vývozu v lednu až červnu 2017 činil 9 805 913 tun, což představuje nárůst o 2,9 % ve srovnání s lednu až červnem 2016.

Přehled trhů

 Ukrajina

1. Dynamika makroindikátorů

Statistika zahraničního obchodu podle státních orgánů

Podle státní statistické služby Ukrajiny, ukrajinský obrat zahraničního obchodu se všemi zeměmi světa činil 43,2 miliard dolarů v lednu až červnu 2017 a vzrostl ve srovnání s lednem až červnem roku 2016 o 27,3 %, vývoz činil 20,7 miliard dolarů (+24,2 %) a dovoz – 22,5 miliardy dolarů (+30,2 %).

Leden–červen 2016

Leden–červen 2017

Absolutní růst

Míra růstu

Obchodní obrat, tisíc dolarů

33 929 202

43 185 680

9 256 478

27,28%

Objem dovozu, tisíc dolarů

17 305 915

22 533 721

5 227 806

30,2%

Objem vývozu, tisíc dolarů

16 623 287

20 651 959

4 028 672

24,2%

Saldo zahraničního obchodu, tisíc dolarů

-682 629

-1 881 762

-1 199 133

175,7%

Obrat zahraničního obchodu v hodnotovém vyjádření činil v červnu 2017 7,4 miliard dolarů, což představuje nárůst o 26,1 % ve srovnání s červnem 2016, přitom vývoz vzrostl o 16,4 %, zatímco dovoz vzrostl o 35,8 % . Na celkovém objemu obchodu v červnu 2017 vývoz činil 46,3 %, dovoz – 53,7 %. Saldo obratu zahraničního obchodu v červnu 2017 bylo záporné -3,2 miliardy dolarů.

2. Dynamika zahraničního obchodu (podle Eurostat, automobilová doprava)

Podle údajů Eurostat za leden až červen 2017 se objem dovozu ve fyzických jednotkách na Ukrajinu ze zemí Evropské unie tvořil 2 755 170 tun, což představuje nárůst ve srovnání s lednem až červnem 2016 o 22,5 %. Objem vývozu za leden až červen 2017 činil 2 757 379 tun, což představuje nárůst o 9,2 % ve srovnání s lednem až červnem 2016.

Hlavní obchodní partneři Ukrajiny

Nejvýznamnějšími zahraničními obchodními partnery Ukrajiny v Evropské unii v roce 2016 byly Polsko, Německo, Nizozemsko, Rumunsko, Itálie, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko, Litva, obrat s nimiž představoval 85 % od celkového zahraničního obchodu.

Podíl největších partnerů v tomto období tvořil 34 % pro Polsko, 15 % pro Německo, 6 % pro Rumunsko.

ua01.jpg

Dynamika spolupráce mezi Ukrajinou a jejími hlavními obchodními partnery

Rating vývozních obchodních partnerů v sestupném pořadí od největšího podílu země-příjemce na nejnižší.

Obchodní partneři Ukrajiny (země-příjemci)

Podíl zemí-příjemců na celkovém vývozním obratu

Absolutní růst

Míra růstu

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

Polsko

33%

58 341

10%

Německo

14%

26 869

11%

Nizozemsko

8%

24 023

17%

Rumunsko

8%

40 150

33%

Itálie

6%

29 098

35%

Česká republika

4%

9 445

12%

Maďarsko

4%

16 809

25%

Slovensko

3%

1 999

3%

Litva

3%

13 360

28%

Rakousko

3%

3 404

7%

Bulharsko

3%

6 891

16%

Belgie

2%

4 736

16%

Lotyšsko

1%

5 026

22%

Francie

1%

3 922

27%

Slovinsko

1%

5 065

42%

Rating dovozních obchodních partnerů v sestupném pořadí od největšího podílu země-příjemce na nejnižší.

Obchodní partneři Ukrajiny (země-odesílatelé)

Podíl zemí-odesílatelů na celkovém dovozním obratu

Absolutní růst

Míra růstu

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

6 měsíců 2016 k 6 měsícům 2015

Polsko

35%

97 375

15%

Německo

16%

36 020

12%

Maďarsko

6%

23 820

24%

Itálie

5%

14 392

17%

Slovensko

4%

-3 115

-4%

Česká republika

4%

11 792

16%

Rumunsko

4%

8 922

13%

Nizozemsko

4%

5 613

8%

Belgie

3%

12 497

23%

Rakousko

3%

18 355

41%

Finsko

3%

10 461

22%

Francie

3%

5 756

12%

Litva

2%

-453

-1%

Estonsko

2%

4 049

15%

Švédsko

1%

1 564

6%

 

3. Změny komoditní struktury vývozu a dovozu Ukrajiny se zeměmi EU

ua02.jpg

V komoditní struktuře vývozu Ukrajiny na leden až červen 2017 dominují: dřevozpracující průmysl, spotřební zboží, hutní průmysl a dále stavební materiály.

ua03.jpg

Největší podíl na dovozu v lednu až červnu 2017 mají spotřební zboží, chemický průmysl, dřevozpracující průmysl, gumárenský a plastový průmysl.

***

V lednu až červnu 2017 ve srovnání s lednem až červnem 2016 největší nárůst v exportu produktů nabyla tato odvětví: dřevozpracující průmysl 109 916 tun (+ 18 %), spotřební zboží 71 372 tun (+ 14 %), stavební materiály 58 476 tun (+ 40 %), domácí spotřebiče a elektronika 17 344 tun (+ 27 %), gumárenský a plastový průmysl 7 957 tun (+ 33 %), chemický průmysl 5 189 tun (+ 7 %), ostatní výrobky 1 653 tuny (+ 26 %). Negativní dynamika vývozu byla zaznamenána v odvětví strojírenství a automobilovém průmyslu -248 tun (- 1 %), v hutním průmyslu -9 072 (- 3 %).

K významnému nárůstu dovozu došlo v následujících kategoriích: chemický průmysl 81 586 tun (+ 23 %), domácí spotřebiče a elektronika 56 700 tun (+ 31 %), dřevozpracující průmysl 43 835 t (+ 16 %), gumárenský a plastový průmysl 18 090 t (+ 7 %), hutní průmysl 15 599 tun (+ 9 %), strojírenství a automobilový průmysl 2783 (+ 21 %) a ostatní výrobky 619 (+ 13 %). Negativní růst je pozorován v kategoriích spotřebního zboží -25 122 tun (- 5 %), stavebních materiálů -3,454 tun (- 2 %).

ua04.jpg

 

Ruská federace

1. Dynamika makroindikátorů

Statistika zahraničního obchodu podle státních orgánů

Podle údajů Federální celní služby, obrat zahraničního obchodu Ruska se všemi zeměmi v lednu až červnu 2017 činil 268,6 miliard dolarů a tím se zvýšil ve srovnání s lednem až červnem 2016 o 28,1 %, zatímco vývoz činil 167,6 miliard dolarů (+29,1 %) a dovoz činil 101,1 miliardu dolarů (+27,5 %).

Leden–červen 2016

Leden–červen 2017

Absolutní růst

Míra růstu

Obchodní obrat, tisíc dolarů

209 656 000

268 634 000

58 978 000

28,1%

Objem dovozu, tisíc dolarů

79 248 000

101 069 100

21 821 100

27,5%

Objem vývozu, tisíc dolarů

129 782 000

167 564 900

37 782 900

29,1%

Saldo zahraničního obchodu, tisíc dolarů

49 902 000

66 495 800

16 593 800

33,3%

Obrat zahraničního obchodu v červnu 2017 činil 50,1 miliard dolarů, což představuje nárůst o 27,7 % ve srovnání s červnem 2016, zatímco vývoz vzrostl o 24,2 % a dovoz vzrostl o 33,3 %. Na celkovém objemu obchodu v červnu 2017 činil vývoz 60 %, dovoz – 40 %. Saldo obratu zahraničního obchodu v červnu 2017 bylo kladné – 10 miliard dolarů.

Objem obchodu se zeměmi EU vzrostl o 31 % a činil 117,8 miliard dolarů (44 % celkového obchodního obratu Ruska). Vývoz vzrostl o 31 % na 79,5 miliard dolarů, dovoz vzrostl o 24 % na 38,4 miliard dolarů.

s EU

s EAEU + Ukrajina

Leden–červen 2017

Podíl na celkovém objemu

Leden–červen 2017

Podíl na celkovém objemu

Obchodní obrat, tisíc dolarů

117 831 920

44%

29 954 202

11%

Objem dovozu, tisíc dolarů

38 350 773

38%

10 689 701

11%

Objem vývozu, tisíc dolarů

79 481 147

47%

19 264 502

11%


1. Dynamika zahraničního obchodu (podle Eurostat, automobilová doprava)

Podle údajů Eurostatu za leden až červen 2017 objem dovozů ve fyzických jednotkách do Ruska ze zemí Evropské unie dosáhl 5 371 331 tun, což představuje nárůst o 19 % ve srovnání s lednem až červnem 2016. Objem vývozu za leden až červen 2017 činil 5 106 844 tun, což je o 3,8 % méně než v lednu až červnu 2016.

Hlavní obchodní partneři Ruska

Mezi nejvýznamnější zahraniční obchodní partnery Ruska v Evropské unii v roce 2016 patřily Německo, Polsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Litva, Česká republika, Francie, Belgie, Litva, jejichž podíl představoval 80 % obratu zahraničního obchodu. Je třeba poznamenat, že v geografické struktuře ve srovnání s rokem 2016 došlo ke změnám, takže v top 10 obchodních partnerů neuspěla kvůli snížení vývozu Francie.

Podíl hlavních partnerů v hodnoceném období činil 21% pro Německo, 15 % pro Polsko a 12 % pro Finsko.

ru01.jpg

2. Dynamika spolupráce Ruska s hlavními obchodními partnery

Rating vývozních obchodních partnerů v sestupném pořadí od největšího podílu země-příjemce na nejnižší.

Obchodní partneři Ruska (země-příjemci)

Podíl zemí-odesílatelů na celkovém vývozním obratu

Absolutní růst

Míra růstu

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

Německo

16%

32 581

7%

Polsko

16%

70 172

17%

Finsko

11%

17 802

5%

Belgie

7%

147 056

177%

Litva

7%

28 371

16%

Nizozemsko

6%

-389 932

-66%

Maďarsko

6%

171 742

564%

Estonsko

4%

3 775

3%

Itálie

4%

-1 042

-1%

Česká republika

4%

-1 939

-2%

Rumunsko

4%

28 371

33%

Lotyšsko

4%

13 365

14%

Španělsko

3%

88 482

610%

Slovensko

2%

5 913

13%

Bulharsko

1%

-11 266

-19%


Rating dovozních obchodních partnerů v sestupném pořadí od největšího podílu země-příjemce na nejnižší.

Obchodní partneři Ruska (země-odesílatelé)

Podíl zemí-příjemců na celkovém dovozním obratu

Absolutní růst

Míra růstu

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

Německo

24%

133 693

14%

Polsko

15%

145 781

26%

Finsko

12%

61 747

12%

Itálie

8%

61 078

21%

Nizozemsko

5%

33 739

15%

Litva

5%

33 131

16%

Francie

4%

13 369

7%

Česká republika

4%

11 921

7%

Belgie

3%

15 617

11%

Švédsko

3%

15 356

13%

Lotyšsko

3%

33 019

33%

Rakousko

3%

8 377

7%

Maďarsko

2%

3 827

5%

Estonsko

2%

15 688

25%

Rumunsko

2%

1 168

2%

Španělsko

1%

6 812

11%


3. Změny v komoditní struktuře vývozu a dovozu Ruska se zeměmi EU

ru02.jpg

Základem ruského vývozu v lednu až červnu 2017 byla následující odvětví: dřevozpracující průmysl, chemický průmysl, hutní průmysl, následovaly gumárenský a plastový průmysl, stavební materiály a další.

ru03.jpg

V komoditní struktuře dovozu Ruska v lednu až červnu 2017 dominuje spotřební zboží, chemický průmysl, domácí spotřebiče a elektronika, gumárenský a plastový průmysl, následovaly dřevozpracující průmysl, hutní průmysl atd.

***

V lednu až červnu 2017 ve srovnání s lednem až červnem roku 2016 největší nárůst vývozu zaznamenaly skupiny: dřevozpracující průmysl 89 323 tun (+11 %), stavební materiály 40 306 tun (+20 %), gumárenský a plastový průmysl 26 603 tuny ( +9 %), hutní průmysl 11 486 (+2 %), strojírenství a automobilový průmysl 3 518 tun (+32 %), domácí spotřebiče a elektronika 1670 tun (+3 %), spotřební zboží 96 tun. Negativní absolutní nárůst se utvořil na vývozu chemických výrobků -28 927 tun (-4 %) a ostatních výrobků -709 tun (-15 %).

U všech kategorií výrobků je označen pozitivní nárůst importovaných dodávek: u domácích spotřebičů a elektroniky 163 990 tun (+28 %), spotřebního zboží 149 688 tun (+17 %), chemického průmyslu 84 420 tun (+10 %), v hutním průmyslu 77 366 tun (+26 %), dřevozpracujícím průmyslu 63 127 (+12 %), gumárenském a plastovém průmyslu 44 705 tun (+8 %), strojírenství a automobilovém průmyslu 32 425 tun (+25 %), ve stavebních materiálech 28 039 tun (+11 %), ostatních výrobcích 104 tuny (+2 %).

ru04.jpg


Bělorusko

1. Dynamika makroindikátorů

Statistika zahraničního obchodu podle státních orgánů

Podle údajů Státního celního výboru Běloruska, obrat zahraničního obchodu Běloruska se všemi zeměmi v lednu až červnu 2017 činil 29,1 miliard dolarů, což představuje nárůst 21 % ve srovnání s rokem 2016, vývoz činil 13,6 miliard dolarů (+22,4 % ) a dovoz 2,6 miliardy dolarů (+19,9 %).

Leden–červen 2016

Leden–červen 2017

Absolutní růst

Míra růstu

Objem obchodu, tisíc dolarů

24 052 227

29 108 186

5 055 960

21,0%

Objem dovozu, tisíc dolarů

12 928 320

15 497 755

2 569 436

19,9%

Objem vývozu, tisíc dolarů

11 123 907

13 610 431

2 486 524

22,4%

Saldo zahraničního obchodu, tisíc dolarů

-1 800 884

-1 887 324

-86 440

4,8%


Obrat zahraničního obchodu v červnu 2017 činil 5,4 miliard dolarů, což představuje nárůst o 16,5 % ve srovnání s červnem 2016, zatímco vývoz vzrostl o 16,1 % a dovoz vzrostl o 16,9 %. Na celkovém objemu obchodu v červnu 2017 činil vývoz 47,47 %, dovoz – 52,3%. Saldo zahraničního obchodu dosáhlo -247,8 milionu dolarů.

Obchod se zeměmi EU vzrostl o 12,2 % a dosáhl 5,3 miliard dolarů. (22,5 % z celkového obratu Běloruské republiky). Vývoz vzrostl o 9,8 % na 2,9 miliardy dolarů, dovoz vzrostl o 15,2 % na 2,4 miliardy dolarů. Kladné saldo činilo 525,0 milionů dolarů.

s EU

s EAEU + Ukrajinou

Leden–červen 2017

Podíl na celkovém objemu

Leden–červen 2017

Podíl na celkovém objemu

Obchodní obrat, tisíc dolarů

5 300 000

18%

14 160 100

49%

Objem dovozu, tisíc dolarů

2 400 000

15%

7 748 300