Litva zpřísňila pravidla pro přepravu zboží směrem na východ

Od 3. července 2023 pro některé zboží, které se přepravuje tranzitem z Litvy přes území Ruské federace nebo Běloruska, se bude vyžadovat prohlášení výrobce. Schválený Celní správou seznam zahrnuje desítky druhů zboží, které by mohlo být použito pro vojenské účely nebo pro zvýšení průmyslového potenciálu Ruska.

Co by prohlášení mělo obsahovat?

Celním orgánům musí být předložen doklad, který je vystaven výrobcem vyváženého nebo zpětně vyváženého zboží, potvrzující:

  • že výrobce ví, kdo je prodejcem a kupujícím jeho zboží ve třetí země a že uzavřený mezi nimi obchod nevzbuzuje pocybnosti o tom, že při uskutečnění tohoto obchodu mohou být nedodržovány podmínky stanovené pro uplatnění mezinárodních sankcí;
  • že výrobce ví, že vyrobené jím zboží se bude přepravovat tranzitem přes území Beloruska a Ruska do třetí země, a že on má jistotu, že během tranzitu zboží přes území Ruska nebo Běloruska se neuskuteční další prodej zboží a že zboží nebude zpracováno, skladováno či přeloženo, a to včetně výměny obsahujícího zboží přívěsu nebo návěsu (výměny tahače);
  • že výrobce ví, kdo je konečný uživatel jím vyrobeného zboží a jaké je konečné použití tohoto zboží ve třetí zemi, a že výrobce zboží je přesvědčen, že zboží nebude použito způsobem, který není slučitelný s podmínkami mezinárodních sankcí.

„Při nepředložení výše uvedeného dokladu celním orgánům Litevské republiky nebude povolen vývoz zboží z Evropské unie. Kromě toho, litovské celní orgány v případě důvodných pochybností o pravosti předloženého dokladu a správnosti obsažených v něm údajů se obrátí na příslušné orgány země výrobce zboží za účelem ověření předloženého dokladu a obsažených v něm informací,“ sdělil celní úřad.